Auf der WINGAS Website.

Immer rundum informiert

Informace o ochraně osobních údajů společnosti WINGAS GmbH v souladu s články 13 a 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů

 

Následující informace popisují, jak a za jakým účelem společnost WINGAS GmbH se sídlem na adrese Königstor 20, 34117 Kassel, Německo (dále jen „společnost WINGAS“ nebo „my“) zpracovává osobní údaje svých obchodních partnerů a jejich zaměstnanců.

1. Subjekty zodpovědné za zpracování údajů a kontaktní údaje

Za zpracování vašich osobních údajů zodpovídá: WINGAS GmbH, Königstor 20, 34117 Kassel, Německo

Naše pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese: WINGAS GmbH, Datenschutzbeauftragter, Königstor 20, 34117 Kassel; e-mail: datenschutz@wingas.de

2. Druh zpracovávaných údajů
Zpracováváme následující osobní údaje nebo kategorie osobních údajů, které jsme získali od našich obchodních partnerů a jejich zaměstnanců:
- základní údaje (např. příjmení, jméno, titul, funkce / pracovní pozice ve firmě, pracovní telefonní číslo, číslo pracovního mobilního telefonu, číslo pracovního faxu, pracovní e-mailová adresa),
- komunikační údaje (např. obsah z kontaktních formulářů, protokoly z hovorů),
- technické údaje při e-mailové nebo telefonické komunikaci,
- dokumentace obchodních transakcí,
- záznamy hovorů při telekonferencích / transakcích se zákazníky,
- cestovní údaje a preference týkající se stravy během akcí,
- prohlášení o ochraně osobních údajů (souhlas se zpracováním osobních údajů, uplatňování práv v souvislosti s osobními údaji týkající se přístupu k údajům, opravy, výmazu, omezení zpracování a přenositelnosti údajů, včetně informací, které nám v tomto kontextu zprostředkujete).

3. Doba uchovávání údajů

Osobní údaje zásadně zpracováváme pouze po dobu, po kterou je to nezbytné pro účely zpracování uvedené níže.
Kromě toho musíme dodržovat různé povinnosti týkající se uchovávání a dokumentace, které vyplývají mimo jiné z německého obchodního zákoníku (HGB) a německého daňového řádu (AO). Zákonné lhůty podle HGB a AO pro uchovávání či dokumentaci činí dva až deset roků.

Doba uchovávání údajů se rovněž posuzuje podle zákonných promlčecích lhůt, které mohou činit až třicet let, například podle § 195 a násl. německého občanského zákoníku (BGB), přičemž běžná promlčecí lhůta je tři roky.

4. Cíle zpracování údajů a právní základ
Vaše osobní údaje zpracováváme pro různé účely v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“) a německým spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG). V zásadě se jedná o tyto účely zpracování: Zpracování
 - za účelem plnění smluvních závazků nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR),
- za účelem ochrany oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR),
- na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR) anebo
- z důvodu právních požadavků (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR).
Jednotlivě zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely a na příslušném právním základě:

 

Účel / oprávněný zájem

Zpracovávané údaje nebo kategorie údajů

Právní základ

Správa obchodních partnerů a kontaktních osob u obchodních partnerů za účelem komunikace a zahájení a realizace obchodního vztahu (péče o zákazníky, získávání kontaktů) 

Základní údaje, dokumentace obchodních transakcí, komunikační údaje (např. obsah z kontaktních formulářů, protokoly z hovorů)

 

Čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení GDPR

Přímý marketing a cílená reklama (např. k informování našich zákazníků o našich produktech a službách prostřednictvím zpravodaje)

Základní údaje

Čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) nařízení GDPR

Akce pro zákazníky a se zákazníky (např. veletrhy)

Základní údaje, cestovní údaje a preference týkající se stravy během akcí

Čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a f) nařízení GDPR

Zajištění kvality a důkaz o uzavření obchodu

Záznamy hovorů při telekonferencích / transakcích se zákazníky

 

Čl. 6 písm. a) a f) nařízení GDPR

Určení, uplatňování nebo obhajoba proti právním nárokům

Základní údaje, všechny údaje nebo kategorie údajů, které jsou relevantní pro dotčený nárok.

Čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR

Správa udělených souhlasů a vznesených námitek (správa prohlášení o udělení souhlasu a odvolání souhlasu i vznesené námitky proti zpracování osobních údajů)

Základní údaje, prohlášení subjektu údajů

Čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR

Správa právních nároků subjektu údajů (uplatňování nároků subjektu údajů týkající se zpřístupnění údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů a přenositelnosti údajů).

Základní údaje, prohlášení subjektu údajů, veškeré údaje nebo kategorie údajů, které jsou předmětem žádosti…

Čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR


5. Příjemce příp. kategorie příjemců
Osobní údaje mohou být poskytnuty následně uvedeným příjemcům příp. kategoriím příjemců:
5.1 Zpracovatelé
- Osobní údaje naším jménem zpracovávají poskytovatelé služeb (tzv. zpracovatelé v souladu se čl. 4 odst. 8, čl. 28 nařízení GDPR). K nim patří poskytovatelé služeb v oblasti IT a telekomunikací.
5.2 Správci
Pokud nás k tomu opravňují smluvní nebo zákonná ustanovení nebo váš souhlas, poskytneme v rámci stávajícího obchodního vztahu se zadavatelem výše uvedené osobní údaje dalším podnikům, které údaje zpracovávají v rámci vlastní odpovědnosti (článek 4 odst. 7) nařízení GDPR). 
- Gazprom Germania GmbH
- Wingas Sales GmbH
- Wingas Holding GmbH
- astora GmbH & Co. KG
- Gazprom Marketing & Trading Ltd
6. Předávání údajů třetí zemi nebo mezinárodní organizaci
  

Výše uvedené osobní údaje předáváme do následujících třetích států (států mimo Evropský hospodářský prostor – EHP), příp. mezinárodním organizacím:
- PAO Gazprom (Ruská federace)
- OOO Gazprom Export (Ruská federace)
Předávání probíhá pouze, pokud je v příslušném třetím státu zajištěna přiměřená úroveň ochrany osobních údajů (viz čl. 45 nařízení GDPR), vhodná ochranná opatření (viz čl. 46 nařízení GDPR) nebo existují jiná zákonná oprávnění (viz čl. 49 nařízení GDPR).
7. Povinnost poskytování osobních údajů
V rámci našich obchodních vztahů stačí poskytnout pouze osobní údaje, které jsou nezbytné k zahájení nebo realizaci obchodního vztahu, nebo které musíme shromažďovat podle zákona. Bez těchto údajů musíme zpravidla odmítnout uzavřít smlouvu, plnit povinnosti nebo plnit smluvní závazky, nebo smlouvu případně ukončit.
8. Automatizované rozhodování a profilování
Vaše osobní údaje nepoužíváme k automatizovanému rozhodování ani profilování.
9. Práva subjektu údajů
9.1 Přístup k údajům, opravy, výmaz, omezení zpracování, přenositelnosti údajů
Každý subjekt údajů má právo na přístup k údajům v souladu s čl. 15 nařízení GDPR, právo na opravu podle čl. 16 nařízení GDPR, právo na výmaz podle čl. 17 nařízení GDPR, právo na omezení zpracování podle čl. 18 nařízení GDPR a také právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 nařízení GDPR. Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, můžete se obrátit na orgány uvedené v bodě 1. (Subjekty zodpovědné za zpracování údajů a kontaktní údaje).
9.2 Právo vznést námitku podle čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních ve smyslu čl. 4 bodu 4) nařízení GDPR. Vznesete-li námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, máte právo proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Námitku můžete vznést v jakékoli formě a směřujte ji na orgány uvedené v bodě 1. (Subjekty zodpovědné za zpracování údajů a kontaktní údaje). Ostatní náklady, jako náklady za přenos podle základního tarifu vám v tomto případě nebudou účtovány.
9.3 Odvolání souhlasu
Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, máte také právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování které na základě tohoto souhlasu probíhalo před jeho odvoláním. Chcete-li odvolat svůj souhlas, obraťte se na orgány uvedené v bodě 1. (Subjekty zodpovědné za zpracování údajů a kontaktní údaje).
10. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Podle čl. 77 odst. 1 nařízení GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu se zákony, zejména pokud je jejich zpracováním porušeno nařízení GDPR.
Adresa příslušného vedoucího dozorového úřadu společnosti WINGAS:
Der Hessische Datenschutzbeauftragte (HDSB), Postfach 3163, 65021 Wiesbaden
E-mail: Poststelle@datenschutz.hessen.de, tel.: +49 611 1408 – 0, fax: +49 611 1408 – 900
Týká-li se vaše stížnost pouze zpracování osobních údajů, které je prováděno provozovnou společnosti WINGAS na území České republiky, nebo kterým jsou podstatným způsobem dotčeny pouze subjekty údajů na území České republiky, je příslušným dozorovým úřadem:
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, tel: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz/