Auf der WINGAS Website.

Immer rundum informiert

Informatie over de bescherming van persoonsgegevens

Informatie van WINGAS GmbH over de bescherming van persoonsgegevens op grond van artikel 13 en 21 van de AVG 

In de volgende informatie wordt beschreven hoe en met welk doel WINGAS GmbH,  Königstor 20, 34117 Kassel, Duitsland (hierna ook: “WINGAS” of “wij”) persoonsgegevens van zijn zakelijke partners en hun medewerkers verwerkt. 

1. Verantwoordelijkheid voor gegevensverwerking en contactgegevens

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

WINGAS GmbH, Königstor 20, 34117 Kassel, Duitsland

Onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u bereiken via de volgende contactgegevens:

WINGAS GmbH, functionaris voor gegevensbescherming, Königstor 20, 34117 Kassel, Duitsland; e-mail: datenschutz@wingas.de

2. Soort verwerkte gegevens

Wij verwerken de hieronder genoemde persoonsgegevens en/of categorieën persoonsgegevens die wij verzamelen van onze zakelijke partners en hun medewerkers:

 • Stamgegevens (bijvoorbeeld naam, voornaam, titel, functie/positie in het bedrijf, zakelijk telefoonnummer, zakelijk mobiel telefoonnummer, zakelijk faxnummer, zakelijk e-mailadres)
 • Communicatiegegevens (bijvoorbeeld inhoud van contactverzoeken, gespreksregistraties)
 • Technische gebruiksgegevens bij communicatie via e-mail en telefoon
 • Documentatie van transacties
 • Spraakopnamen bij telefoongesprekken/klantentransacties
 • Reisgegevens en voorkeuren met betrekking tot maaltijden in het kader van evenementen
 • Verklaringen over gegevensbescherming (toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, instelling van rechtsvorderingen op informatie met betrekking tot gegevensbescherming, rectificatie, wissing, beperking en dataportabiliteit inclusief de informatie die u ons in dit verband verstrekt) 

3. Duur van de gegevensopslag

Wij verwerken persoonsgegevens in principe alleen zo lang als dat nodig is voor het desbetreffende hieronder genoemde doel van de verwerking.

Daarnaast zijn wij onderworpen aan verschillende bewaar- en documentatieverplichtingen, die onder meer voortvloeien uit de Duitse handelswet (HGB) en de belastingwet (AO). De daarin genoemde termijnen voor bewaren en documentatie zijn twee tot tien jaar.

Ten slotte wordt de opslagduur ook beoordeeld volgens de wettelijke verjaringstermijnen, die kunnen oplopen tot dertig jaar, bijvoorbeeld volgens §§ 195 ev van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB), waarbij de reguliere verjaringstermijn drie jaar is.

4. Doeleinden van de gegevensverwerking en rechtsgronden 

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, met name de AVG en de federale gegevensbeschermingswet (BDSG), voor verschillende doeleinden. In principe zijn de doeleinden van verwerking: Verwerking: 

 • voor de uitvoering van contractuele verplichtingen of precontractuele maatregelen (artikel 6, lid 1, sub b van de AVG),
 • ter waarborging van gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, sub f van de AVG),
 • op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG) en/of
 • vanwege wettelijke vereisten (artikel 6, lid 1, sub c van de AVG).

Meer in het bijzonder verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op de respectieve rechtsgrond:

Doel/gerechtvaardigd belang

Verwerkte gegevens of gegevenscategorieën

Rechtsgrond

Beheer van zakelijke partners en contactpersonen bij de zakelijke partners met het oog op communicatie en voor het aangaan en uitvoeren van de zakelijke relatie (klantenservice, leadgeneratie) 

Stamgegevens; documentatie van transacties; communicatiegegevens (bijvoorbeeld inhoud van contactverzoeken, gespreksregistraties)

 

artikel 6 (1), sub b, f van de AVG

Direct marketing en direct mail (bijvoorbeeld om onze klanten via nieuwsbrieven te informeren over onze producten en diensten)

Stamgegevens

artikel 6 (1), sub a, f van de AVG

Evenementen voor klanten en met klanten (bijvoorbeeld beurzen)

Stamgegevens, reisgegevens en voorkeuren met betrekking tot maaltijden in het kader van evenementen

artikel 6 (1), sub a, b, f van de AVG

Kwaliteitsbewaking en bewijs van zakelijke transacties

Spraakopnamen bij telefoongesprekken/klantentransacties

 

artikel 6, (1) [JE1] sub a, f van de AVG

Vervolging, instelling van of verdediging tegen juridische claims

Stamgegevens; alle gegevens of categorieën gegevens die relevant zijn voor de desbetreffende claim.

artikel 6 (1), sub f van de AVG

Beheer van toestemmingen en bezwaren (beheer van toestemmings- en intrekkingsverklaringen en bezwaren tegen gegevensverwerking)

Stamgegevens, verklaringen van de betrokkenen

artikel 6 (1), sub c van de AVG

Beheer van de door de desbetreffende personen ingestelde bezwaren (instelling van vorderingen van de betrokkene voor informatie, correctie, wissing, beperking van gegevensverwerking en dataportabiliteit)

Stamgegevens, verklaringen van de betrokkenen, alle gegevens of gegevenscategorieën die onderwerp van het verzoek zijn.

artikel 6 (1), sub c van de AVG

 

5. Ontvangers of categorieën ontvangers

De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de hieronder genoemde ontvangers of categorieën ontvangers:

5.1 Verwerker

 • Wij maken gebruik van dienstverleners die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken (zogenaamde verwerkers, vgl. artikel 4, nr. 8, 28 van de AVG). Hieronder vallen dienstverleners op het gebied van IT en telecommunicatie.

5.2 Verwerkingsverantwoordelijke

Voor zover wij daartoe gemachtigd zijn op basis van contractuele of wettelijke bepalingen of op basis van een toestemming, geven we binnen het kader van de bestaande zakelijke relatie met de opdrachtgever de hierboven genoemde persoonsgegevens ook door aan andere bedrijven die de gegevens onder hun eigen verantwoordelijkheid verwerken (artikel 4, nr. 7 van de AVG).

 • Gazprom Germania GmbH
 • Wingas Sales GmbH
 • Wingas Holding GmbH
 • astora GmbH & Co. KG
 • Gazprom Marketing & Trading Ltd 

6. Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties 

Wij geven de hierboven genoemde persoonsgegevens door naar de volgende derde landen (staten buiten de Europese Economische Ruimte – EER) en/of internationale organisaties.

 • PAO Gazprom (Russische Federatie)
 • OOO Gazprom Export (Russische Federatie)

Doorgifte vindt uitsluitend plaats voor zover in het desbetreffende derde land een passend gegevensbeschermingsniveau gewaarborgd is (artikel 45 van de AVG), passende waarborgen bestaan (vgl. artikel 46 van de AVG) of er anderszins wettelijke toestemming is (vgl. artikel 49 van de AVG).

7. Verplichting tot het verstrekken van gegevens

Als onderdeel van onze zakelijke relatie hoeft u alleen de persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn voor het aangaan of onderhouden van een zakelijke relatie of waarvoor geldt dat wij wettelijk verplicht zijn om ze te verzamelen. Zonder deze gegevens zullen we over het algemeen moeten weigeren om het contract te sluiten of om de opdracht uit te voeren, of zullen we een bestaand contract niet meer kunnen uitvoeren en eventueel moeten beëindigen. 

8. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering. 

9. Rechten van de betrokkene

9.1 Informatie, correctie, wissing, beperking van de verwerking en dataportabiliteit 

Elke betrokkene heeft het recht op informatie op grond van artikel 15 van de AVG, het recht op correctie op grond van artikel 16 van de AVG, het recht op wissing op grond van artikel 17 van de AVG, het recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18 van de AVG en het recht op dataportabiliteit op grond van artikel 20 van de AVG. Voor het uitoefenen van de hierboven genoemde rechten kunt u zich wenden tot de onder punt 1 (Verantwoordelijkheid voor gegevensverwerking en contactgegevens) genoemde entiteiten.

9.2 Recht van bezwaar op grond van artikel 21 van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG)

U hebt het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG (gegevensverwerking op basis van gerechtvaardigd belang); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4 nr. 4 van de AVG. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van direct marketing, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Het bezwaar kan in vrije vorm worden ingediend en moet worden gericht aan de onder punt 1 (Verantwoordelijkheid voor gegevensverwerking en contactgegevens) genoemde entiteiten. Hieraan zijn voor u geen andere kosten verbonden dan de verzendkosten volgens basistarief.

9.3 Intrekken van toestemming

Als u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot het moment van intrekken is uitgevoerd, blijft onaangetast.

Richt de intrekking van de toestemming tot de onder punt 1 (Verantwoordelijkheid voor gegevensverwerking en contactgegevens) genoemde entiteiten.

10. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Volgens artikel 77, lid 1 van de AVG hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is en in het bijzonder in strijd is met de AVG.

Het adres van de voor WINGAS verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is als volgt:

Der Hessische Datenschutzbeauftragte (HDSB), Postfach 3163, 65021 Wiesbaden, Duitsland
E-mail: Poststelle@datenschutz.hessen.de, tel.: +49 611 1408 – 0, fax: +49 611 1408 - 900